Statut društva

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO

« ŠARAN» ZAPREŠIĆ

 

Ribički put br.6, ZAPREŠIĆ

 

S T A T U T

 

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO «ŠARAN» ZAPREŠIĆ

 

ZAPREŠIĆ, 07. travnja 2015.

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14 i čl. 14. Zakona o sportu), Skupština Športsko ribolovnog društva „ŠARAN“ ZAPREŠIĆ na sjednici održanoj dana 07.04.2015. donijela je:

 

STATUT 

ŠPORTSKO RIBOLOVNOG DRUŠTVA «ŠARAN» ZAPREŠIĆ

  

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o načinu zastupanja, izgledu pečata udruge, području djelovanja sukladno ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, gospodarskim djelatnostima sukladno Zakonu o udrugama, načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge, uvjetima i načinu učlanjivanja kao i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornosti kao i stegovnoj odgovornosti, članova, načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge, prestanku postojanja udruge, imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka rada udruge, načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja udruge.

 

Članak 2.

Naziv udruge je ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „ŠARAN“ ZAPREŠIĆ

Skraćeni naziv udruge je ŠRD „ŠARAN“ ZAPREŠIĆ

Sjedište udruge je u Zaprešiću, Ribički put 6

Udrugu zastupa predsjednik i dopredsjednik udruge.

Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

 

Članak 3.

Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji.

Udruga je u načelu neprofitna pravna osoba.

Radi postizanja utvrđenih ciljeva može obavljati i pojedine gospodarske djelatnosti:

 • Ugostiteljske usluge – posluživanje hrane i pića članovima udruge u skladu sa Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti
 • Organizacija i provođenje natjecanja u ribolovu

 

Članak 4.

Udruga ima pečat.

Pečat udruge je: okruglog oblika promjera 3 cm sa siluetom šarana u sredini i tekstom uz vanjski rub koji glasi:

ŠPORTSKO RIBOLOVNO DRUŠTVO „ŠARAN“ ZAPREŠIĆ

 

II    CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 5.

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja športskog ribolova. Udruga, sukladno ciljevima udruge djeluje na području, sporta i sportskog ribolova.

 

Članak 6.

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi su:

 • Promicanje i unapređenje športskog ribolova. Obavljanje svih aktivnosti koje za ovlaštenike ribolovnog prava propisuje Zakon o slatkovodnom ribarstvu (poribljavanje, svakodnevna kontrola ribolovnog područja, uređenje obale i zaobalja.
 • Promicanje i drugih športskih aktivnosti, organizacija i provođenje ribolovnih natjecanja, priprema članova za sudjelovanje na natjecanjima kao i sudjelovanje na natjecanjima te sportska rekreacija.
 • Upravljanje športsko ribolovnim objektima i drugim objektima koji su u vlasništvu udruge.
 • Obuka i obrazovanje članstva, naročito najmlađih kategorija kroz druženja i predavanja, vezano uz očuvanje ribljeg fonda, zaštite okoliša i prirode općenito kao i razvijanje športskog duha i poticanje na sudjelovanje u natjecanjima.
 • Zaštita voda te biljnog i životinjskog svijeta u vodi i oko vode.
 • Poribljavanje ribolovnog područja u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu.
 • Suradnja sa stručnim institucijama nadležnim za očuvanje ribljeg fonda , voda i okoliša.
 • Organiziranje ribo čuvarske službe, unapređenje i materijalno tehničko opremanje.
 • Izgradnja športsko ribolovnih i drugih potrebnih pratećih objekata te njihovo održavanje.
 • Organizacija radnih akcija u svrhu postizanja osjećaja zajedništva među ribičima i kao način očuvanja i uređenja voda i obale te objekata u vlasništvu ribolovne udruge.
 • Suradnja sa drugim ovlaštenicima ribolovnog prava i izmjena iskustava.
 • Poticanje i nagrađivanje članova za sudjelovanje u svim aktivnostima udruge naročito u postizanju sportskih rezultata.
 • U suradnji sa pedagoškim institucijama organizirati edukativne jednodnevne izlete, školu ribolova i školu u prirodi za svu predškolsku, školsku djecu i mlade u skladu sa Zakonom.
 • Sudjelovanje u humanitarnim akcijama bilo samostalno ili uz druge humanitarne udruge.

 

Članak 7.

      Rad udruge je javan. Javnost rada udruge se ostvaruje na načine utvrđene ovim   Statutom, a posebno:

 • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu udruge, ostvarenim planovima i svim značajnim događajima u tekućoj godini.
 • Izradom programa rada udruge i financijskog plana za iduću godinu radi ostvarivanja ciljeva udruge te upoznavanje članstva na godišnjoj Skupštini.
 • Svi članovi udruge imaju pravo sudjelovati u radu udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona kao i pravo uvida u rad tijela udruge i odluke koje njena tijela donose.
 • Sjednice tijela udruge su javne i na njima mogu prisustvovati zainteresirani članovi udruge. U izuzetnim slučajevima radi zaštite interesa maloljetnih članova (kada je to radi posebne zaštite maloljetnika propisano zakonom i drugim propisima).

 

III    ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 8.

Članom udruge može postati svaka fizička i pravna osoba.

Pravna osoba svoje članstvo u udruzi ostvaruje putem ovlaštenog predstavnika.

Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

 

Članak 9.

Članom udruge se postaje uplatom članarine i upisom u popis članova za tekuću godinu, a koji vodi tajnik udruge.

Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obavezno sadrži slijedeće podatke:

 • ime i prezime člana (naziv)
 • OIB
 • datum rođenja
 • datum pristupanja udruzi
 • datumu prestanka članstva u udruzi
 • po potrebi i druge podatke

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Visinu članarine određuje Skupština.

 

Članak 10.

Prava i obveze članova su:

 • plaćanje članarine
 • bavljenje aktivnostima udruge
 • sudjelovanje u upravljanju poslovima udruge
 • čuvanje i podizanje ugleda udruge
 • čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza.

 

Članak 11.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupanjem
 • neplaćanjem članarine
 • isključenjem

Član se briše iz registra članova bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu za tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini udruge.

Skupština je dužna riješiti žalbu na prvom zasjedanju Skupštine.

Odluka Skupštine udruge o isključenju je konačna.

 

IV    TIJELA UDRUGE

Članak 12.

 Tijela Udruge su:

 • Skupština
 • Nadzorni odbor
 • Upravni odbor
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik

 

SKUPŠTINA

 

Članak 13.

      Skupština je najviše tijelo upravljanja udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi       udruge ili njihovi predstavnici izabrani na način propisan statutom udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe.

 

Članak 14.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik udruge.

U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red, te dan i mjesto održavanja Skupštine.

Predsjednik je dužan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži Nadzorni odbor ili najmanje 1/3 članova udruge.

U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Skupštinu saziva zadnja osoba ovlaštena za zastupanje upisana u registar udruga ili određeni broj članova udruge ( 1/3 članova Skupštine društva ) koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima udruge. 

 

Članak 15.

Skupštini predsjedava predsjednik udruge. U odsutnosti Predsjednika Skupštinom će predsjedavati dopredsjednik.

O radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje zapisničar i dva ovjerovitelja i koji se trajno čuva u arhivi udruge.

 

Članak 16.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočno 10 % svih članova Skupštine društva , a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

 

Članak 17.

Skupština udruge:

 • Utvrđuje politiku rada društva,
 • Usvaja statut društva i njegove izmjene i dopune,
 • Bira i razrješava predsjednika i dopredsjednika društva
 • Bira i razrješava članove Upravnog i Nadzornog odbora
 • Daje smjernice za rad udruge,
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz udruge,
 • Odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • Usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada udruge.
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad udruge,
 • Donosi odluke o statusnim promjenama,
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

 

Članak 18.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor nadzire zakonitost rada i financijskog poslovanja udruge. 

Nadzorni odbor čine tri člana. 

Mandat članova Nadzornog odbora traje maksimalno 4 godine, bez mogućnosti reizbora.

Sva tijela udruge i nositelji dužnosti u tijelima udruge, dužni su omogućiti Nadzornom odboru uvid u ukupnu dokumentaciju koja se odnosi na djelovanje i djelatnosti udruge.

 

Članak 19.

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršno tijelo udruge i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine. 

Upravni odbor čine predsjednik i dopredsjednik udruge i sedam članova koje bira Skupština.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da budu ponovno birani. 

Skupština udruge može razriješiti Upravni odbor prije isteka mandata, pod uvjetima i u postupku predviđenom ovim Statutom. 

Imenovanje novih članova vrši se na redovnoj ili izvanrednoj sjednici Skupštine.

U izvanrednim okolnostima, nove članove može imenovati i sam Upravni odbor. 

Tako izabran i imenovan član punopravno sudjeluje u radu Upravnog odbora, a njegov mandat potvrđuje Skupština na sljedećoj sjednici. 

Upravni odbor ima sljedeće obaveze:

          priprema nacrt Statuta i drugih akata,

          izvršava odluke Skupštine

          prima nove članove udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova

          odlučuje o raspodjeli prikupljenih sredstava

Upravni odbor punovažno odlučuje ukoliko je sjednici prisustvovala natpolovična većina članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

 

Članak 20.

Predsjednik

Izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom obavlja predsjednik. Bira ga Skupština na mandat od četiri godine uz mogućnost reizbora.

U suradnji s tijelima udruge:

 • Zastupa udrugu
 • Saziva sjednice Skupštine
 • Odgovara za zakonitost rada udruge
 • Utvrđuje prijedlog Statuta i predlaže program rada Skupštine na razmatranje i prihvaćanje,
 • Upravlja imovinom udruge
 • Brine o upoznavanju javnosti o radu Skupštine udruge,
 • Vodi poslove udruge sukladno odlukama Skupštine,
 • Podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini,
 • Sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • Dostavlja zapisnik s redovne Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom i aktima udruge.

 

Članak 21.

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini udruge.

Predsjednik podnosi Skupštini udruge godišnje izvješće o svom radu.

Predsjednik udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata na koji je izabran i to:

 • Na vlastiti zahtjev
 • Ukoliko se utvrdi da ne postupa u skladu s odlukama Skupštine
 • Ako djeluje suprotno Zakonu ili Statutu udruge
 • Ako svojim istupanjem i djelovanjem šteti ugledu i napretku udruge

 

 

Članak 22.

Dopredsjednik

Dopredsjednik zamjenjuje predsjednika u slučajevima kada predsjednik iz bilo kojeg razloga ne može vršiti svoju dužnost.

Dopredsjednikov mandat traje 4 godine uz mogućnost da bude ponovno biran.  

Dopredsjednik udruge može biti razriješen dužnosti i prije isteka mandata kao što je navedeno u članku 21.

 

Članak 23.

Tajnik

 

Tajnika Udruge imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine uz mogućnost reizbora za obavljanje stručno-administrativnih i blagajničkih poslova.

Tajnik udruge vodi registar članova.

 

 

Članak 24.

Likvidator

Likvidatora udruge bira i opoziva Upravni odbor društva.

Likvidator može biti fizička osoba ili pravna osoba koja ne mora biti član udruge.

Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja udruge iz registra udruga.

U postupku likvidacije likvidator je dužan:

 • Utvrditi stanje na poslovnom računu udruge
 • Utvrditi knjigovodstveno stanje dugovanja i potraživanja
 • Utvrditi ostalu imovinu udruge te pribaviti iz službene evidencije Ministarstva financije-porezne Uprave potvrdu o nepostojanju duga s osnove javnih davanja
 • U slučaju dugovanja, dužan je objaviti poziv vjerovnicima da prijave svoje tražbine prema udruzi
 • U slučaju potraživanja dužan je pozvati dužnike na plaćanje dugova te raspodijeliti preostalu imovinu sukladno odredbi članka 53. Zakona o udrugama
 • Nakon raspodjele preostale imovine, likvidator je dužan u roku 8 dana od okončanja likvidacijskog postupka podnijeti nadležnom uredu državne uprave završni račun i izvješće o provedenom likvidacijskom postupku.
 • U slučaju da likvidator utvrdi da imovina udruge nije dovoljna za namirenje obveza, dužan je u roku osam dana o tome obavijestiti nadležni sud radi pokretanja stečajnog postupka.

 

Članak 25.

Za rad u pojedinim područjima djelovanja udruge Upravni odbor ili Predsjednik mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.

Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova.

 

Članak 26.

Udruga se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svog djelovanja.

Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije.

Udruga može imati svoje ustrojstvene oblike (podružnice, ogranke, klubove, …)

Međusobna prava i obveze ustrojstvenih oblika uređuju se statutom.

Ustrojstveni oblici mogu imati svojstvo pravne osobe, na temelju odluke Skupštine udruge.

 

V    IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 27.

Imovinu udruge čine:

 • novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,
 • novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti i kojima se ostvaruju ciljevi obavljanjem djelatnosti financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i inozemnih izvora.
 • pokretne stvari i nekretnine
 • druga imovinska prava

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarenje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom u skladu sa Zakonom.

 

 

VI    FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

 

Članak 28.

Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

 

VII    ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU

 

Članak 29.

Za svoje obveze udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge.

Nad udrugom se može provesti stečaj sukladno zakonu.

Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

 

VIII    NADZOR

Članak 30.

Članovi udruge sami nadziru rad udruge.

Ako član udruge smatra da je povrijeđen statut ili drugi opći akt udruge, ovlašten je na to upozoriti nadležno tijelo udruge, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone.

Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge.

 

IX    RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA

 

Članak 31.

Spor/sukob interesa u udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove.

Za rješavanje spora/sukoba interesa, Upravni odbor imenuje arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se poslovnikom. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke arbitražnog vijeća, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

 

X    PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

Članak 32.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o udrugama. U slučaju prestanka rada udruge preostala imovina će pripasti gradu Zaprešiću.

Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s povezanim osobama.

 

XI    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 33.

Statut udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova prisutnih na Skupštini društva nakon provedene rasprave.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština društva.
Tumačenje drugih akata društva daje Predsjednik društva.

 

Zaprešić, 07.travnja 2015. godine             

 

                                                                                                 ŠRD „ŠARAN“ ZAPREŠIĆ

        PREDSJEDNIK:                    

 

Ivica Petreković